Propietats químiques
QuímicaResistènciaQuímicaResistència
Àcid clorhídric concentratΔAcetat de metilX
Hudroehl àcid dric (10%)Acetat d'etilX
Àcid sulfúric concentratXAcetat de propilX
Àcid sulfúric (30%)Acetat de butilX
Àcid nítric concentratXFtalat de dibutil
Àcid acètic (30%Dioctil ftalat
Àcid acètic glacialXEquil MetacrilatX
Àcid acètic (10%)Metacrilat de metilX
Àcid foràicXBenzèX
FenolXToluèX
Sodiua hydro xide (50%)DiietilbencèX
Aqua aMonia (10%)HexàΔ
EtàCloroforaX
HeptàCarboniΔ
OctanceClorobencè de tetraclorurX
Medica alcaneGasolina
MetanolΔQuerosè
EtanolΔTrementina
IsopropanolΔWaphtha amb dissolvents
ButanolΔUrfuranX
Alcohol desnaturalitzatΔFurfuralX
Àcid benzènic carbònicXAlcohol furfurílicoX
Formaldehid (40%TetraydrofuràX
AcetaldeilXWitrosethaneX
BenzaldehidΔNitroetanoX
Èter metílicoΔNitrobencèX
ÈterΔAcetonitrilX
IsopropilΔAcrilonitrleX
Xid de propilèXDietil anina
DioxàXDimetil formanidaX
Fibra solventΔAnilinaX
AcetonaXAigua salada (10%
ButanoneXaigua de mar
MethylisobutylketeoneXAigua de sabó (1%
CelohexanonaXPeròxid d'hidrogen 10%
Ethy I forumateX
NOTA: O: NINGUNA X; Resolució Δ: inflada, esquerdada